ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ! ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ

Πολιτική Απορρήτου

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 
 


Τελευταία ενημέρωση: 01/05/2024

Για την εταιρεία με την επωνυμία “FLEXCAR RENTALS LTD” (αρ. εγγραφής ΗΕ 410552, Σπύρου Κυπριανού 57, Λάρνακα) (εφεξής “FlexCar” ή “Υπεύθυνος Επεξεργασίας” ή “Εμείς”) η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των πελατών και συνεργατών μας και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής του ατόμου αποτελεί αυτονόητη δέσμευση και η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για της Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 (εφεξής “ΓΚΠΔ“) και την λοιπή ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια, την διαθεσιμότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων των πελατών και των συνεργατών μας.

Είναι πολύ σημαντικό για εμάς αυτή η ισχυρή δέσμευση να είναι ξεκάθαρη σε όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε την παρούσα "Δήλωση Απορρήτου" που περιγράφει και επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών μας συλλέγουμε, πως τα διαχειριζόμαστε και για ποιο σκοπό. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο, ώστε να μελετήσετε και να κατανοήσετε την παρούσα ενημέρωση.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Με ποιο τρόπο συλλέγουμε τα Δεδομένα σας; 

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς είτε απευθείας από εκπροσώπους της εταιρείας μας ή με άλλα μέσα εξ' αποστάσεως επικοινωνίας και κυρίως μέσω της πλατφόρμας της FlexCar που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση flexcar.cy (άλλα μέσα εξ ’αποστάσεως συλλογής μπορεί να είναι κατά περίπτωση το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικές φόρμες, τηλέφωνο/τηλεομοιοτυπία κτλ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατόν να έχετε παράσχει τα δεδομένα σας στο παρελθόν, στα πλαίσια προγενέστερης συνεργασίας ή σχέσης με την FlexCar. Τέλος, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συνεργασίας είναι δυνατόν, κατόπιν ρητής ενημέρωσής σας, να συλλέξουμε δεδομένα σας από άλλους φορείς ή μητρώα, στα πλαίσια ενδεχόμενου ελέγχου της πιστοληπτικής σας ικανότητας για σκοπούς ελέγχου φερεγγυότητας, χρηματοδότησης ή ασφάλισης απαιτήσεων της εταιρείας μας.

Για ποιους σκοπούς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας; 

Η FlexCar συλλέγει μόνο προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την ικανοποίηση αιτημάτων πελατών και συνεργατών μας, για την εκτέλεση της συνεργασίας μας με αυτούς και την ομαλή σύναψη και λειτουργία των συμβατικών σχέσεων με αυτούς, την εκμίσθωση και πώληση οχημάτων και εν γένει της εμπορικής δραστηριότητας και λειτουργίας της. Επίσης, τμήμα των δεδομένων αυτών συλλέγεται και χρησιμοποιείται, προκειμένου η εταιρεία μας να ανταποκρίνεται στις νομικές της υποχρεώσεις έναντι των δημοσίων αρχών (φορολογική, ασφαλιστική, υγειονομική νομοθεσία κτλ.). Επίσης, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων λαμβάνει χώρα και για κρίσιμες λειτουργίες της επιχείρησής μας, όπως ο έλεγχος της πιστωτικής της πολιτικής, της φερεγγυότητας των πελατών της και η ασφάλιση των απαιτήσεών της. Σε περίπτωση που αναζητηθούν εκ μέρους μας πρόσθετες, προαιρετικές πληροφορίες, θα ενημερωθείτε σχετικά κατά την στιγμή της συλλογής των δεδομένων. Τέλος, δεδομένα επικοινωνίας σας (όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, το τηλέφωνο ή η διεύθυνση αλληλογραφίας σας) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία μας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για καινούργια οχήματα, προσφορές, εκπτώσεις και λοιπές ενέργειες προωθητικού περιεχομένου. Σε κάθε τυχόν τέτοια επικοινωνία μας, θα σας δίνεται η άμεση και ανέξοδη δυνατότητα να επιλέξετε να μην λαμβάνετε στο μέλλον τέτοιες ενημερώσεις και επικοινωνίες από την FlexCar με οποιονδήποτε τρόπο.

Κατά την άσκηση της εμπορικής δραστηριότητας της εταιρείας μας ενδέχεται να συλλέγουμε τα εξής προσωπικά δεδομένα πελατών, συνεργατών ή υποψήφιων πελατών και συνεργατών μας:
 

 • Προσωπικά στοιχεία (όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αριθμό δελτίου ταυτότητας, δείγμα υπογραφής)
 • Στοιχεία οικονομικών συναλλαγών (όπως αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών και εν γένει άλλων τρόπων και μέσω πληρωμής, όπως paypal). Πρέπει να γνωρίζετε ότι συνάπτοντας μία σύμβαση μίσθωσης οχήματος με την FlexCar, σε περίπτωση χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή paypal εξουσιοδοτείτε την FlexCar να αναλαμβάνει τα ποσά που αντιστοιχούν στο μηνιαίο μίσθωμα κατά τον προκαθορισμένο χρόνο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή σας ως προς αυτήν, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή και συγκατάθεσή σας. Σε συνέχεια τούτων αναγκαστικά συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα που αφορούν τους τρόπους και τα στοιχεία πληρωμών σας προς την FlexCar.
 • Στοιχεία οικονομικής κατάστασης (όπως εκκαθαριστική σημειώματα φορολογικών αρχών, ισολογισμοί, λογιστικά στοιχεία, πιστοποιητικά δικαστηρίων ή επιμελητηρίων και εν γένει στοιχεία που αφορούν την οικονομική κατάσταση).
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email επικοινωνίας, διεύθυνση αλληλογραφίας).
 • Στοιχεία δήλωσης ατυχήματος, δεδομένα αυτοκινητιστικών ατυχημάτων με οχήματα της Εταιρείας μας.
 • Στα οχήματά μας υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων γεωεντοπισμού (gps), τα οποία  ενεργοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις κλοπής του οχήματος, σε συνέχεια σχετικής ενημέρωσης του μισθωτή/οδηγού.
 • Στα πλαίσια της μισθωτικής σχέσης σας με την FlexCar συλλέγουμε επίσης δεδομένα που είναι απαραίτητα για την σύννομη και ομαλή εκτέλεση της σύμβασης, όπως το δίπλωμα οδήγησής σας, στοιχεία του οχήματος που έχετε μισθώσει από την FlexCar, τα στοιχεία που αφορούν την συντήρησή του, καθώς και το/τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα για την χρήση του.
 • Καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων για σκοπούς επικοινωνίας επαγγελματικού χαρακτήρα εφόσον είναι αναγκαίο να αποδεικνύεται ότι η συγκεκριμένη συνομιλία έλαβε χώρα και είχε συγκεκριμένο περιεχόμενο (όπως σε περίπτωση καταγραφής παραπόνων, αιτημάτων σας ή τρίτων προσώπων για την παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα που αφορούν περιπτώσεις διαχείρισης οχήματος, ζημίας κ.α.)
 • Δεδομένα ταυτοποίησης στο βαθμό που απαιτούνται προκειμένου να ικανοποιήσουμε κάποιο από τα δικαιώματά σας (πρόσβασης, διαγραφής, διόρθωσης κ.ο.κ.) με σκοπός την ταυτοποίησης σας και τη διευθέτηση του αιτήματός σας .
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας στην ιστοσελίδα μας.
 • Τέλος, στα πλαίσια της σχέσης σας με την FlexCar ενδέχεται να απαιτηθεί να προσκομίσετε στοιχεία που καταδεικνύουν την πιστοληπτική σας ικανότητα, όπως φορολογικά στοιχεία που αποδεικνύουν το εισόδημά σας.

Ποια είναι η νομική βάση επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Στα πλαίσια των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, η FlexCar επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα πελατών και συνεργατών της, μόνο όταν έχει νόμιμο λόγο να προβεί στη σχετική επεξεργασία βάσει των ακόλουθων νομικών βάσεων, κατά περίπτωση των ειδικότερων πράξεων επεξεργασίας:

 • Εκτέλεση σύμβασης: επεξεργασία απαραίτητη για την εκπλήρωση και συμμόρφωση στις συμβατικές μας υποχρεώσεις.
 • Εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεών της εταιρείας μας, όπως καταγραφή στα λογιστικά μας βιβλία, εκπλήρωση φορολογικών και λοιπών νομικών υποχρεώσεων (π.χ. έκδοση και καταχώρηση νομίμων παραστατικών κτλ.).
 • Διαχείριση πελατών και προμηθευτών μας και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εταιρείας μας και της σωστής εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης αιτημάτων πελατών και προμηθευτών.
 • Για την διασφάλιση εννόμων συμφερόντων μας, στο βαθμό που επεξεργασία δεν παραβιάζει υπέρτερα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων, όπως για παράδειγμα η τήρηση στοιχείων για την υπεράσπιση της εταιρείας μας έναντι δικαστικών αξιώσεων, διεκδίκηση αξιώσεων, καθώς και τεκμηρίωση σε περίπτωση διοικητικών και παρόμοιας φύσης ελέγχων ή έλεγχοι πιστοληπτικής ικανότητας των αντισυμβαλλόμενων μας και επεξεργασία για σκοπούς ασφάλισης πιστώσεων.
 • Η συγκατάθεσή σας: για την περίπτωση που η εταιρεία μας σας κοινοποιεί ενημερώσεις για καινούργια προϊόντα, προσφορές, εκπτώσεις και λοιπές ενέργειες προωθητικού περιεχομένου. Σε μία τέτοια περίπτωση θα έχετε πάντοτε την δυνατότητα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας, με αποτέλεσμα να σταματήσει άμεσα οποιαδήποτε αποστολή τέτοιου υλικού.

Σε ποιους γνωστοποιούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα; 

Η FlexCar δεν γνωστοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται για σκοπούς νόμιμης εκπλήρωσης επαγγελματικών και επιχειρηματικών αναγκών μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς τους πελάτες και συνεργάτες μας ή επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο ή υπάρχει προς τούτο ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Τα δεδομένα των πελατών και συνεργατών μας τυγχάνουν επεξεργασίας στα πλαίσια όσων ορίζονται στην παρούσα, από τμήματα και εργαζόμενους της εταιρείας μας που είναι αρμόδια για την σύναψη, την εκτέλεση και την διαχείριση των συμβατικών εμπορικών μας σχέσεων, όπως και από τυχόν συνεργάτες μας για τους ίδιους λόγους. Ομοίως θα τύχουν επεξεργασίας από τα άλλα τμήματα της εταιρείας μας στα πλαίσια της νόμιμης λειτουργίας μας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας από τον νόμο (π.χ. λογιστήριο, νομική υπηρεσία).

Επίσης, τα δεδομένα σας, στο βαθμό που αυτό είναι σκόπιμο για την εκπλήρωση των συμβατικών μας ή άλλων υποχρεώσεων και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, την ικανοποίηση των αιτημάτων σας και την ομαλή συνεργασία μας, μπορεί να διαβιβασθούν σε Τραπεζικά Ιδρύματα ή άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή σε συνεργαζόμενους με την Εταιρεία παρόχους, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, συνεργαζόμενες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, εταιρείες παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, συνεργαζόμενες εταιρείες πληροφορικής, συνεργαζόμενες εταιρείες Παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης, οργάνωσης και παράδοσης εντύπων, συνεργαζόμενες εταιρείες διαφήμισης και προώθησης, συνεργεία και τεχνικούς οχημάτων κ.ο.κ.. Η FlexCar, σε κάθε περίπτωση που τέτοια διαβίβαση δεδομένων καθίσταται απαραίτητη, φροντίζει να διαβιβάζει σε τρίτα μέρη, εφόσον και μόνο αν αυτά ανταποκρίνονται σε υψηλά επίπεδα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων και παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και δεσμεύσεις για την προστασία τους, τις οποίες αναλαμβάνουν μεταξύ άλλων και δυνάμει έγγραφων συμβάσεων.

Δεδομένα σας ενδέχεται να υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς εξέτασης της φερεγγυότητας, της πιστοληπτικής σας ικανότητας και για σκοπούς ασφάλισης πιστώσεων της εταιρείας μας με κοινοποίηση σε αντίστοιχους φορείς και μητρώα, όπως και σε συνεργαζόμενες εταιρείες ασφάλισης απαιτήσεων.

Τέλος, η εταιρεία ενδέχεται να γνωστοποιεί δεδομένα σε δημόσιες αρχές πάσης φύσεως (δημόσιες υπηρεσίες, φορολογικές αρχές, ασφαλιστικούς οργανισμούς κτλ.) ή σε δικαστικές ή ανεξάρτητες αρχές, εισαγγελικές αρχές ή ανακριτικά όργανα, εφόσον κάτι τέτοιο προβλέπεται ή απαιτείται από την νομοθεσία ή κρίνεται απολύτως απαραίτητο για την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων μας.

Εάν πρόκειται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε αποδέκτη που είναι εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα φροντίζουμε να εξασφαλίζουμε ένα επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που μεταφέρονται σύμφωνα με τα άρθρα 46-49 του ΓΚΠΔ. 

Ποιός είναι ο χρόνος διατήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων; 

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για το διάστημα που είναι απολύτως αναγκαίο για την εκτέλεση και ολοκλήρωση των σκοπών επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Ο ακριβής χρόνος διατήρησης κάθε κατηγορίας δεδομένων συνδέεται: (α) με τον απαραίτητο χρόνο, στα εύλογα εμπορικά και επιχειρησιακά πλαίσια για την εκπλήρωση των συμβατικών και εμπορικών μας υποχρεώσεων (β) με τυχόν κάθε φορά σε ισχύ νομοθετικές διατάξεις για την διατήρηση δεδομένων, όπως ενδεικτικά ισχύει στην τήρηση των λογιστικών και φορολογικών αρχείων της εταιρείας μας ή των δεδομένων που απευθύνονται σε ασφαλιστικούς οργανισμούς (γ) με την διάρκεια της εμπορικής ή συμβατικής σχέσης μας με πελάτες ή συνεργάτες μας (δ) με την τυχόν αναγκαιότητα διατήρησης στοιχείων για την προάσπιση εννόμων συμφερόντων μας, απόδειξη συμμόρφωσης, υπεράσπιση έναντι αξιώσεων και την δικαστική επιδίωξη αξιώσεών μας (ε) εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση του υποκειμένου ο χρόνος διατήρησης καθορίζεται από το χρόνο διατήρησης της συγκατάθεσης αυτής.

Ενδεικτικά οι συνήθεις χρόνοι τήρησης που ισχύουν κατά περίπτωση για τα προσωπικά δεδομένα τα οποία επεξεργαζόμαστε είναι: 

 • Δεδομένα που τηρούμε στα πλαίσια της συμβατικής σχέσης διατηρούνται για μέγιστο χρόνο είκοσι (20) ετών από τη λήξη της μισθωτικής σχέσης. 
 • Δεδομένα τα οποία εμπίπτουν στο προσυμβατικό στάδιο, και τα οποία επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο της υποβολής προσφορών ή/και αξιολόγησης αιτήσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης, εφόσον δεν προχωρήσει η σύμβαση, διατηρούνται για δύο (2) έτη μετά το τέλος του έτους μέσα στο οποίο έληξε η προσφορά. 
 • Δεδομένα που υποβάλλονται μέσω των δηλώσεων ατυχήματος διατηρούνται για πέντε (5) έτη από το τέλος του έτους που υπεβλήθησαν εκτός αν εγερθούν νομικές αξιώσεις εξ αυτής της αιτίας οπότε διατηρούνται για είκοσι (20) έτη.  
 • Τα δεδομένα του οδηγού/κατόχου του οχήματος  θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παύσης χρήσης του οχήματος από τον εκάστοτε οδηγό. Το διάστημα αυτό δύναται να παραταθεί σε περίπτωση νομικών αξιώσεων ή ποινικής διαδικασίας στα οποία εμπλέκεται ο οδηγός. 
 • Δεδομένα καταγραφής κλήσεων στα πλαίσια της μεταξύ μας επικοινωνίας θα διατηρούνται για τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κάθε επικοινωνίας  
 • Τα δεδομένα που μας παρέχετε για την ικανοποίηση δικαιώματός σας που σχετίζεται με προσωπικά δεδομένα (πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής κ.ο.κ.) διατηρούνται για δύο (2) έτη από την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Πως εξασφαλίζουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των Προσωπικών σας Δεδομένων;

Η FlexCar διατηρεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Προσωπικών Δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ εξουσιοδότησης πρόσβαση ή κοινοποίηση, καθώς και οποιαδήποτε άλλη παράνομη μορφή επεξεργασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων από την FlexCar διεξάγεται μόνο με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων, με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος, την φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, με αξιολόγηση των κινδύνων και της πιθανότητας επέλευσής τους και τα αποτελέσματα αυτών στα υποκείμενα των δεδομένων. Στα πλαίσια αυτά φροντίζουμε η επεξεργασία να διεξάγεται αποκλειστικά από εντεταλμένο για το σκοπό αυτό προσωπικό, το οποίο δεσμεύεται από υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και παρέχει τα απαραίτητα εχέγγυα προστασίας. Το ίδιο συμβαίνει και με όλους τους τυχόν συνεργάτες μας, οι οποίοι ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία (βλ. ανωτέρω υπό "Γνωστοποιήσεις των προσωπικών δεδομένων - κατηγορίες αποδεκτών).

Ποια είναι τα Δικαιώματά σας; 

Σύμφωνα με την υφιστάμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία , έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ενημέρωση από την FlexCar για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων . Εφόσον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έχετε δικαίωμα να λάβετε πληροφορίες για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας, τους αποδέκτες των δεδομένων και το διάστημα αποθήκευσής τους, την περίπτωση που πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως αυτά αναφέρονται λεπτομερώς στην παρούσα. 
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διόρθωση ανακριβών ή την συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, τα οποία τηρούνται από εμάς. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας. Υπενθυμίζουμε ότι το δικαίωμα αυτό δεν είναι απόλυτο και τελεί υπό τους περιορισμούς του νόμου. Ενδέχεται να έχουμε νόμιμους λόγους να μην ανταποκριθούμε σε ένα τέτοιο αίτημα.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, δηλαδή έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να σταματήσει η περαιτέρω επεξεργασία τους και απλώς να διατηρηθούν τα δεδομένα σας από την εταιρεία μας. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια δυνατότητα σας απονέμεται από την υφιστάμενη νομοθεσία. Εφόσον δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η εταιρεία ενδέχεται να μην έχει υποχρεώσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε αναγνώσιμη μορφή και να ζητάτε την μεταβίβαση τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, εντός των περιορισμών που προβλέπονται στην υφιστάμενη νομοθεσία.  Το αίτημά σας μπορεί να μην γίνει δεκτό από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας στην περίπτωση που υπάρχουν αποδεδειγμένα νόμιμοι λόγοι που καθιστούν την επεξεργασία επιτακτική και υπερισχύουν του δικαιώματός σας.  
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εφόσον η επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε άμεσα, εύκολα και ανέξοδα την συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε ώστε να παύσειη  επεξεργασία αυτή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει συγκατάθεσης πριν από την ανάκλησή της.
  Δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στα παρακάτω στοιχεία: Διεύθυνση: Κυπράνορος 15, 1061 Λευκωσία, Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +357 22818456, Email: commissionerdataprotection.gov.cy
 • Προκειμένου, να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, καθώς και για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση σχετικά με αυτά και τις προϋποθέσεις άσκησής τους αλλά και την ενημέρωσή σας για την πορεία των κατατεθειμένων αιτημάτων σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την FlexCar στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@flexcar.gr και στα  στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παρούσα. Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της FlexCar θα σας παρέχει κάθε περαιτέρω ενημέρωση και καθοδήγηση για τα βήματα που χρειάζεται να κάνετε. Ομοίως, στον εντεταλμένο εκπρόσωπο της εταιρείας μας μπορείτε να απευθύνετε οποιεσδήποτε απορίες, ερωτήσεις, σχόλια ή καταγγελίες σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων σας. Η FlexCar θα απαντήσει στο αίτημά σας, ανάλογα με τη βασιμότητά του εντός 30 ημερών. Σε περίπτωση που το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του προαναφερθέντος χρονικού πλαισίου για το αν απαιτείται να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών για να σας απαντήσουμε.  Αν κατά την εξέταση των αιτημάτων σας διαπιστώσουμε ότι αυτά είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, η FlexCar μπορεί να σας ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους, το ύψος του οποίο καθορίζεται από τα έξοδα διεκπεραίωσής του,  για την εκτέλεσή του. Επισημαίνεται πως η FlexCar δύναται αιτιολογημένα να αρνηθεί να απαντήσει στο αίτημά σας. 

Πως επεξεργαζόμαστε τα Cookies;  

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησης (browser) στον υπολογιστή ή την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο. Τα cookies επιτρέπουν στις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόσουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας με τον να συγκεντρώνουν και να θυμούνται τις πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και για τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της FlexCar, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπό μας.  

Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου 

Η FlexCar δύναται να τροποποιεί μονομερώς και οποτεδήποτε την παρούσα Δήλωση Απορρήτου, ώστε αυτή να αντανακλά εκάστοτε αλλαγές αναφορικά με τις υφιστάμενες σχετικές πολιτικές και πρακτικές της εταιρείας μας. Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα της εταιρείας μας, προκειμένου να ενημερώνεστε άμεσα για οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Η Δήλωση Απορρήτου ενημερώθηκε στις 01/05/2024.

Ποια είναι τα Στοιχεία Επικοινωνίας μας;  

Υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να υποβάλετε κάποιο παράπονο ή να διαχειριστείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας: 

 • Μπορείτε να μας στείλετε εγγράφως το αίτημά σας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Σπύρου Κυπριανού 57, 2ος όροφος, Bybloserve Business Center, Λάρνακα. 
 • Μπορείτε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dpo@flexcar.gr

 

arrow right